Deklaracja Dostępności

­

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
Miejskie Centrum pomocy Rodzinie w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.mcpr.zamosc.bip.info.pl


2. Data publikacji i aktualizacji

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.07.2019.
3. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28.01.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 WCAG 2.1 (poziom AA)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu,
większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


4. Dane kontaktowe
W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator, e-mail: marcin.stopa@mcpr.zamosc.pl  Można także zadzwonić na numer telefonu 846775630. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.


5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Dostępność architektoniczna
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
• ul. Lwowska 57
Do budynku prowadzi jedno w wejścia od ul. Lwowskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w których obsługiwani są interesanci. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

• ul. Partyzantów 3 – Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu
Do budynku prowadzi jedno w wejścia od ul. Partyzantów. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje. W budynku zainstalowana jest winda.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zapewnia bezpłatny dostęp do usług tłumacza migowego. Świadczenie usługi realizowane jest podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie MCPR w Zamościu ul. Lwowska 57 oraz w Delegaturze LUW ul. Partyzantów 3 poprzez:
• pośrednictwo tłumacza PJM – polskiego języka migowego
• pośrednictwo tłumacz SJM- systemu językowo-migowego
• dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany
w ustawie tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym MCPR
ul. Lwowska 57 (np. mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w MCPR. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych.


9. Informacje dodatkowe
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie MCPR poświęconej temu tematowi http://mcpr.zamosc.pl/317-informacja-niepelnosprawni. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Stopa, adres poczty elektronicznej marcin.stopa@mcpr.zamosc.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.