MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, fax. 84 677 56 40 www.mcpr.zamosc.pl

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30. Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Świadczenie niepieniężne: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne świadczenia niepieniężne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Partyzantów 3, pok. 201, 84 677 66 09 Zasiłek rodzinny i dodatki, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE "DOBRY START"  Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Partyzantów 3, pok. 201, 84 677 66 09

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Partyzantów 3, p. 38 (parter), tel. 84 677 65 12.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3, pok. 307, tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14  Dofinansowanie: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB USAMODZIELNIANYCH Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Partyzantów 3, pok. 303 i 305 tel. 84 677 66 73 lub 84 677 66 22. Przyznawanie na wniosek stron świadczeń dla rodzin zastępczych i dla osób usamodzielnianych

POMOC INSTYTUCJONALNA I ŚRODOWISKOWA Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Partyzantów 3, pok. 305, tel. 84 677 66 22. Skierowania do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do domów pomocy społecznej.

SCHRONIENIE Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Zamościu ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84 627 09 31 Pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej (nocleg, gorąca kąpiel, posiłki itp.) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Kilińskiego 32, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 25. Hostel dla osób doświadczających przemocy i bezdomnych kobiet

POSIŁKI Kuchnia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84 639 30 89 Gorące posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15-14.45

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 udziela porad psychologicznych i rodzinnych. Szczegółowe informacje pod nr tel. 84 677 56 30 oraz 84 677 56 41.

Osoby i rodziny potrzebujące wsparcia w postaci świadczeń z pomocy społecznej mogą zgłosić się do pracowników socjalnych MCPR w dni robocze w godzinach: 7.30 -10.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz 8.00 -10.00 (wtorek).

Po godz. 10.00, w godzinach pracy tut. Centrum można uzyskać informacje dotyczące świadczeń od pełniących dyżur pracowników socjalnych.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gdzie po pomoc?
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paweł Michalski
Data publikacji:17.07.2015 11:19
Informację aktualizował:Sławomir Rapa
Data aktualizacji:31.08.2021 11:40