POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

Dane adresowe:

ul. Peowiaków 8

22-400 Zamość

tel./fax 84 6385246

e-mail:orzekanie@mcpr.zamosc.pl

 

Przewodniczący Zespołu: Małgorzata Drobot-Bieniek

 

Godziny urzędowania:

-         poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30,

-         wtorek: 8.00 – 16.30,

-         piątek: 7.30 – 15.00

 

Podstawa prawna działania Zespołu:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((j. t. Dz. U. z 2016 r., poz 2046, ze zmianami),

 -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),

-  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca

    2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

    (Dz. U. z 2015, poz. 1100).

 

 

Do właściwości miejscowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu należy miasto Zamość i powiat zamojski ziemski. Wojewoda Lubelski po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zamościa i Starosty Zamojskiego pismem  z dn. 12.06.2002r. wyraził zgodę na powołanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu i ustalił obszar jego działania.

Zespół realizuje zadanie publiczne, jakim jest orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, wydając orzeczenia o:

-          niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( dzieci ),

-          stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

-          wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

 Zespół orzeka dla następujących celów:

-         odpowiedniego zatrudnienia,

-         szkolenia,

-         uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

-         konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

-         korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

-         korzystania z karty parkingowej,

-         korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,

-         uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

-         uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,

-         zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

-         uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,

-         korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia składa się do Powiatowego Zespołu w Zamościu.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 

1)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu – (ważne 30 dni od daty wystawienia!!!)  zawierające opis stanu zdrowia , rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,

2)       aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (kserokopie – oryginały do wglądu),

    3) inną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:

        a) kserokopie historii choroby z poradni prowadzących – potwierdzone za zgodność z oryginałem,

        b) dokumentację leczenia szpitalnego (np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego – oryginały do wglądu),

        c)konsultacje specjalistyczne,

        d) inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony (kserokopie – oryginały do wglądu),

3)      orzeczenie organu rentowego, jeżeli zostało wydane (ZUS, KRUS, MSWiA, MON) – kserokopie –oryginały do wglądu

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku. Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

 

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46; 20-144 Lublin za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy należy dołączyć:

    1) dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień (kserokopie – oryginały do wglądu).

Od ww. orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

 

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu składa się również:

1)      Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej stopień niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-ego roku życia). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:

- kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),

       - jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

2)      Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność (dla osób poniżej 16-ego roku życia - dzieci). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:

-         kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności( oryginał do wglądu ).

 

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/  lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/

 

 

Druki do pobrania

 

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj. Niektóre druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

 

WNIOSEK o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

WNIOSEK o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, powyżej 16-ego r.ż.

WNIOSEK o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poniżej 16-ego r.ż.

WNIOSEK o wydanie orzeczenia o wskzaniach do ulg i uprawnień

ZAŚWIADCZENIE lekarskie o stanie zdrowia

OŚWIADCZENIE o miejscu pobytu stałego - tylko w przypadku nowego dowodu osobistego /seria zaczyna sie od C/

OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Informacja dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych o jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRWNOŚCI W ZAMOŚCIU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paweł Michalski
Data publikacji:22.04.2013 14:27
Informację aktualizował:Sławomir Rapa
Data aktualizacji:13.01.2021 09:43