Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2013

Realizator programu: Miasto Zamość za pośrednictwem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Informacja w pok. 305, ul. Partyzantów 3, Tel. 84 677 66 68

Termin przyjmowania wniosków: wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2013 roku. Ogłoszenia o naborze wniosków na poszczególne moduły programu będą zamieszczone na stronie internetowej MCPR oraz w lokalnych mediach

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

       Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

       Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

         Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

         Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)     Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):

       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

       nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

       w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

       w module II - przerwa w nauce.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I:

Obszar A Zadanie 1  oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

5.000 zł

kurs/egzaminy – 1.500 zł

pozostałe koszty – 600 zł

  osoby niewidome    30.000 zł,
w tym na urządzenia brajlowskie –  20.000 zł

  dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł

   osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wóz
ek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł

pozostałe osoby – 2.000 zł

7.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł 
(opinia eksperta)

2.000 zł

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

Przy amputacji:

    w zakresie ręki – 9.000 zł

    przedramienia  – 20.000 zł

    ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 26.000 zł

    na poz. podudzia  – 14.000 zł

    na wysokości uda  – 20.000 zł

    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Przy amputacji:

   w zakresie ręki – 2.700 zł

   przedramienia  – 6.000 zł

   ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 7.800 zł

   na poziomie podudzia  – 4.200 zł

   na wysokości uda  – 6.000 zł

   uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

 

MODUŁ I

 

Obszar A Zadanie 1  oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

 

15%

25%

10%

 

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wóz
ek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

 

x

10%

x

 

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

 

10%

10%

15%

 

MODUŁ II –  wkład własny nie jest wymagany

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza 2013 roku:

opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

3.000 zł

osoby ze znacznym st. niepełnosprawności

  800 zł

osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności

500 zł

Powyżej wskazane kwoty dofinansowania ze środków PFRON mogą być zwiększone decyzją Realizatora programu (z uwzględnieniem obowiązujących zasad) - w przypadku dostatecznej puli środków finansowych w dyspozycji Realizatora.

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła kwotę 10.000 zł konieczne będzie zabezpieczenie udzielonego dofinansowania (weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową). Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania  oraz koszty dochodzenia roszczeń

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

       Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

       Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dokumenty, związane z realizacją programu zostały umieszczone na witrynie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl Na potrzeby wdrażanego programu działa odrębna skrzynka pocztowa (as@pfron.org.pl), gdzie samorządy powiatowe i osoby niepełnosprawne mogą kierować korespondencję, dotyczącą programu.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć
w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość, pok. 305. tel: 84 677 66 68.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paweł Michalski
Data publikacji:18.04.2013 14:50
Informację aktualizował:Paweł Michalski
Data aktualizacji:18.04.2013 14:50