Dyrektor MCPR - Halina Rycak

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 14
tel. 84 677 56 30 wew. 50

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników MCPR oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) przedkładanie do akceptacji Prezydenta projektów uchwał zgodnie z zakresem działania MCPR,

3) przedkładanie do akceptacji Prezydenta planów finansowo – rzeczowych,

4) opracowanie regulaminu organizacyjnego MCPR obejmującego strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania  oraz  szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Centrum,

5) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń na podstawie posiadanych upoważnień,

6) przedkładanie na sesję Rady Miasta Zamość sprawozdania z działalności MCPR,

7) ustanawianie pełnomocników MCPR w tym pełnomocników procesowych,

8) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez MCPR zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych,

9) doskonalenie zawodowe kadry MCPR,

10) zaciąganie zobowiązań do kwot określonych w planie finansowo – rzeczowym zatwierdzonym przez Prezydenta,

11) realizowanie uprawnień Prezydenta w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek pieczy zastępczej i wpierania rodziny, ośrodków wsparcia, domu pomocy społecznej, ośrodka interwencji kryzysowej i centrum integracji społecznej oraz kontroli zgodnie z upoważnieniem Prezydenta,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z upoważnień udzielonych przez Prezydenta.

2. Dyrektorowi MCPR bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Pomocy Środowiskowej,

2) Dział Świadczeń,

3) Dział Finansowo-Księgowy,

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

5) Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw metodyczno-organizacyjnych,

6) Stanowisko pracy do spraw kadr,

7) Zespół Radców Prawnych,

8) Stanowisko pracy do spraw kontroli.

 

Zastępca Dyrektora –Małgorzata Żołyńska

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 14
tel. 84 677 56 30 wew. 50

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 

1) koordynowanie  i nadzorowanie pracy podległych komórek MCPR oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń  na podstawie posiadanych upoważnień,

3) przedkładanie do akceptacji Prezydentowi projektów  uchwał i zarządzeń zgodnie z zakresem działania,

4) akceptowanie materiałów przygotowywanych przez podległe komórki organizacyjne,

5) prowadzenie nadzoru  nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań i bilansowaniem potrzeb w zakresie zadań powiatu,

6) realizowanie uprawnień Prezydenta w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek pieczy zastępczej i wspierania rodziny, ośrodków wsparcia, domu pomocy społecznej, ośrodka interwencji kryzysowej i centrum integracji społecznej,

7) realizowanie  na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

8) prowadzenie współpracy  z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

9) organizowanie  szkoleń  dla kadry pomocy społecznej.

2. Zastępcy Dyrektora MCPR bezpośrednio podlegają następujące komórki

organizacyjne:

1) Sekcja ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. poradnictwa specjalistycznego, programów, strategii i obsługi zespołu interdyscyplinarnego

3) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej,

4) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Główny Księgowy - Izabela Kurys

Obowiązki głównego księgowego:

1)   koordynowanie i nadzorowanie pracy działu finansowo-księgowego,  

2)    prowadzenie rachunkowości zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

3)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4)    dokonywanie wstępnej kontroli;

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Dział Pomocy Środowiskowej

kierownik –Anna Bałdyga, Z-ca kierownika –Magdalena Muszyńska
ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 12
tel. 84 677 56 32, 33

Zadania kierownika Działu Pomocy Środowiskowej:

- nadzorowanie i kontrola pracy pracowników socjalnych oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy w celu rozwiązywania zaistniałych problemów.

Rejonowi pracownicy socjalni (29 osób)
ul. Lwowska 57

Od dnia 01.06.2019 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej w MCPR ul. Lwowska 57 zostały wyodrębnione:

 1. Zespół do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 5 (trzech pracowników socjalnych),
 2. Zespół do spraw pracy socjalnej – pokój nr 8 i 16 (czterech pracowników socjalnych),
 3. Podzespół do spraw usług – pokój nr 16 (dwóch pracowników socjalnych),
 4. Zespół do spraw świadczeń – pokój nr 1,2, 2a, 3, 4 (dwudziestu pracowników socjalnych).

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne) z zakresu świadczeń pomocy społecznej są przyjmowane przez trzech pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy MCPR, tj.

7.30 – 15.30 w poniedziałek, środa, czwartek, piątek

8.00  -  16.00 we wtorek,

Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy są przekazywane do rozpatrzenia pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe, dokonują oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskują świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Osoby, którym zostaną przyznane decyzją administracyjną świadczenia z zakresu pomocy społecznej, są zobowiązane do niezwłocznego odbioru decyzji  u pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu.

Praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia jest świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu do spraw pracy socjalnej.

Sprawy dotyczące skierowań do placówek instytucjonalnych (np. dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, pomoc w kompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego) są rozpatrywane przez pracowników socjalnych z Podzespołu  do spraw usług.

Wykaz pracowników socjalnych obsługujących mieszkańców poszczególnych ulic Miasta Zamość jest  opublikowany na stronie internetowej MCPR. Szczegółowe informacje dot. reorganizacji w Dziale Pomocy Środowiskowej są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej MCPR.

Pracownicy socjalni to pracownicy dyplomowani - działają na zasadach samodzielności.

 

 

 

Do zadań pracownika socjalnego należy:

1)    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

2) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

3)    współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi,

4)    organizowanie różnorodnych form pomocy a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

5)    zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

6)   udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc.

 

Dział Świadczeń

Kierownik - Elżbieta Kucyk

świadczenia z pomocy społecznej:

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 10
tel. 84 677 56 31

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

ul. Partyzantów 3
II piętro, pokój 201, tel. 84 677 66 09
III piętro, pokój 310, tel. 84 677 66 10, fax 84 677 65 42

Do zakresu działania Działu należy:

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,  dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz świadczeń wychowawczych,
 2. przyznawanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej należących do właściwości gminy i wydawanie decyzji administracyjnych,
 3. przyznawanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ZUS i KRUS  i zdrowotne ZUS,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dożywianie dzieci w żłobku  miejskim, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych,  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku,
 6. prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień, 
 7. prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  a także wydawanie w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień, prowadzenie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 8. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych
  a także wydawanie w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień,
 9. prowadzenie postępowań  w sprawie przyznania dodatków energetycznych a także wydawanie w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień,
 10. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień,
 11.  prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry Start”, a także wydawanie w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia,
 12. wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 13. pozyskiwanie danych z systemów teleinformatycznych zgodnie z ustawami,
 14. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 15. prowadzenie spraw w zakresie wszczęcia i przyłączenia się do egzekucji sądowej,
 16. wydawanie zaświadczeń,
 17. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM”, a także wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień.

Sekcja ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

kierownik - Joanna Jurgielewicz
ul. Partyzantów 3
III piętro, pokój 304,
tel. 84 677 66 73,
fax 84 639 18 66

Do zakresu działania należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych, w tym:

1)     przyznawanie świadczeń z tytułu usamodzielniania: pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomocy na zagospodarowanie oraz pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i odpowiednich warunków mieszkaniowych

2)     prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich kierowanych osób,

3)     kierowanie osób do domów pomocy społecznej

4)     prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami chronionymi dla osób terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia,

5)     prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6)     prowadzenie kontroli realizacji zadań na podstawie zawartych umów i porozumień,

7)     zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

8)     przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym

9)     zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i kontrola ich realizacji

10)   nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Dział Administracyjno - Gospodarczy

kierownik - Marcin Stopa

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 15
tel. 84 677 56 39

Do zadań działu należy:

 1. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie zamówień publicznych, praca w komisji, przygotowywanie umów, prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
 2. obsługa sekretariatu MCPR oraz kierowanie obiegiem korespondencji,
 3. opracowanie i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej MCPR,
 4. zapewnienie przestrzegania norm przeciwpożarowych w MCPR,
 5. organizowanie i prowadzenie zakupów, remontów, inwestycji, zapewnienie ochrony budynków i lokali,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. przygotowywanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych MCPR,
 8. prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych,
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją prac społecznie użytecznych,
 10. obsługa informatyczna MCPR zgodnie z zakresem zadaniowym informatyków,

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej

Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Grażyna Kot

ul. Partyzantów 3
III piętro, pokój 307,
tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14

Do zakresu działania należy:

1) przygotowywanie uchwał w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

2) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy,

3) opracowanie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnego z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych oraz rozliczanie zadań realizowanych w ramach tego programu,

4) opracowywanie z udziałem radcy prawnego umów o dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

5) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi i jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej,

6) windykacja należności z tytułu niewłaściwego realizowania umów o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,

7) zamawianie środków PFRON do realizacji zadań, bieżąca analiza ich wykorzystania,

8) sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

9) przygotowywanie wniosków i wystąpień w sprawie uczestnictwa Miasta Zamość w programach ogłaszanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nadzór nad realizacją zawartych umów, sporządzanie sprawozdań i rozliczanie przyznanych środków,

10) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

11) współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację programów, projektów zawartych w strategii,

12) koordynowanie i tworzenie gminnych i powiatowych programów i projektów w zakresie aplikowania o środki finansowe.

13) wspieranie organizacji pozarządowych poprzez:

- poradnictwo i udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania dokumentacji

konkursowej w celu pozyskania funduszy pomocowych,

- inicjowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym,

- bieżące informowanie na temat podejmowanych działań i współpraca w realizowaniu

programów i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,

14) opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Ramowego Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na podstawie materiałów przedłożonych przez wydziały i jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów.

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw metodyczno-organizacyjnych

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój 15,
tel. 84 677 56 39,

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie i aktualizacja aktów prawnych i dokumentów dotyczących działalności MCPR,
 2. prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora i upoważnień,
 3. prowadzenie polityki informacyjnej MCPR,
 4. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności,
 5. kontrole zewnętrzne, opracowywanie harmonogramów kontroli zewnętrznych i sporządzanie rocznych sprawozdań z ich realizacji,
 6. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 7. aktualizacja procedur realizacji zadań pomocy społecznej,
 8. przedkładanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej MCPR i strony internetowej oraz  aktualizacja tych stron,
 9. współudział w organizowaniu okolicznościowych akcji na rzecz podopiecznych pomocy społecznej,
 10. prowadzenie spraw związanych z konkursem ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej,
 11. opracowywanie umów o zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 12. współpraca w zakresie aktualizowania i monitorowania realizacji Strategii  Rozwiązywania Problemów  Społecznych,
 13. stały monitoring funduszy krajowych i zewnętrznych w celu aplikowania o środki na realizację programów i projektów, w tym zawartych w strategii,
 14. wykorzystywanie i przekazywanie pozyskanych informacji o środkach finansowych na realizację programów i projektów zainteresowanym podmiotom,
 15. opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych z innymi podmiotami na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 16. współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie prawidłowej realizacji zadań ujętych we wnioskach aplikacyjnych, 
 17. realizacja projektów, programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ustalonym zakresie,
 18. opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na podstawie przedłożonych materiałów,
 19. wspieranie działań organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym, bieżące informowanie na temat podejmowanych działań i współpraca w realizowaniu programów i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Stanowisko pracy do spraw kontroli

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój 10,
tel. 84 677 56 31,

Do zakresu działania należy:

1) prowadzenie, na zlecenie dyrektora, kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych MCPR oraz kontroli zewnętrznej,

2) dokumentowanie procesu kontroli oraz przedkładanie dyrektorowi MCPR wniosków pokontrolnych,

3) aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania MCPR zgodnie ze

zmianami legislacyjnymi w sektorze finansów publicznych,

4) współpraca z kierownictwem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w kierunku

zapewnienia prawidłowego i efektywnego wdrożenia systemu kontroli zarządczej,

5) monitorowanie procesu kontroli zarządczej i przedkładanie dyrektorowi MCPR

wniosków w zakresie jego usprawnienia,

6) monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk,

7) dbałość o zgodność proceduralną poprzez bieżące informowanie pracowników o

zmianach w regulacjach wewnętrznych.

8) współdziałanie  z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i wspierania rodziny w zakresie sprawozdawczości dotyczącej kontroli zarządczej.

Stanowisko pracy do spraw kadr

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój 17,
tel. 84 677 56 41,

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. przygotowywanie ogłoszeń o naborze, weryfikacji i zakończeniu rekrutacji na stanowiska urzędnicze i kierownicze, przyjmowanie aplikacji, udział w pracach komisji rekrutacyjnej,
 3. prowadzenie sprawozdawczości  z zakresu realizowanych zadań,
 4. prowadzenie całokształtu dokumentacji pracowniczej wynikającej ze stosunku pracy,
 5. udział w przygotowaniu potrzeb szkoleniowych pracowników, prowadzenie dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 6. realizacja zadań dotyczących spraw socjalnych pracowników z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


 Radca Prawny

Do zakresu działania należy:

 

 1. doradztwo prawne, wydawanie opinii prawnych, opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji, umów, porozumień itp.
 2. opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy,
 3. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami,
 4. informowanie Dyrektora i pracowników o zmianach  prawnych istotnych w pracy jednostki,
 5. sygnalizowanie Dyrektorowi i kierownictwu MCPR nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa przez MCPR oraz proponowania właściwego postępowania
  w tych sprawach, udział w tworzeniu zarządzeń, uchwał i procedur wewnętrznych,
 6. opiniowanie pod względem formalno-prawnym działań podejmowanych w celu odzyskania należności, w tym należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. poradnictwa specjalistycznego, programów, strategii i obsługi zespołu interdyscyplinarnego

ul. Lwowska 57,
I piętro, pokój nr 8
tel. 84 677 56 35

Do zakresu działania należy:

 1. udzielanie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego poradnictwa psychologicznego, oraz innego w związku z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
 2. współpraca z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu złożonych problemów osób i rodzin, w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego oraz w miejscu zamieszkania rodziny,
 3. współudział w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tym środków Unii Europejskiej,
 4. działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie określone w ustawie
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym realizacja zadań wynikających
  z krajowych i lokalnych programów oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty”,
 5. aktualizowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w Strategii  Rozwiązywania Problemów  Społecznych,
 6. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem i obsługą techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 8. udział w realizacji  szkoleń  wewnętrznych pracowników,

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8

Przewodnicząca - Małgorzata Drobot-Bieniek
ul. Peowiaków 8
tel./fax. 84 638 52 46

Do zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o   Niepełnosprawności należy:

 1. orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 2. wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności,
 3. przygotowywanie kwartalnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Zespół,
 4. wydawanie osobom uprawnionym kart parkingowych,
 5. przygotowywanie projektów umów zlecenia z osobami ze  składów orzekających we współpracy z pracownikiem ds. kadr.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działy i pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Zamość
Informację opublikował:Sławomir Rapa
Data publikacji:02.04.2004 10:48
Informację aktualizował:Sławomir Rapa
Data aktualizacji:31.08.2021 11:38