Działy i pracownicy

Dyrektor MCPR - mgr Halina Rycak

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 14
tel. 84 677 56 30 wew. 50

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników MCPR oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) przedkładanie do akceptacji Prezydenta projektów uchwał zgodnie z zakresem działania MCPR,

3) przedkładanie do akceptacji Prezydenta planów finansowo – rzeczowych,

4) wprowadzanie regulaminu organizacyjnego MCPR - po akceptacji otrzymanej od Prezydenta,

5) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń z upoważnienia Prezydenta w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych świadczeń alimentacyjnych oraz jako organ wierzyciela w stosunku do dłużnika,

6) przedkładanie na sesję Rady Miasta Zamość sprawozdania z działalności MCPR,

7) ustanawianie pełnomocników MCPR w tym pełnomocników procesowych,

8) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez MCPR zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych,

9) doskonalenie zawodowe kadry MCPR,

10) zaciąganie zobowiązań do kwot określonych w planie finansowo – rzeczowym zatwierdzonym przez Prezydenta,

11) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pieczy zastępczej, ośrodków wsparcia, domu pomocy społecznej
i ośrodka interwencji kryzysowej,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z upoważnień udzielonych przez Prezydenta.

 

2. Dyrektorowi MCPR bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Pomocy Środowiskowej,

2) Dział Świadczeń,

3) Dział Finansowo-Księgowy,

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

5) Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw metodyczno-organizacyjnych,

6) Radca prawny,

7) Stanowisko pracy do spraw kontroli.

 

Zastępca Dyrektora – mgr Małgorzata Żołyńska

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 14
tel. 84 677 56 30 wew. 50

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 

1) koordynowanie  i nadzorowanie pracy podległych komórek MCPR oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) wydawanie decyzji, postanowień administracyjnych i zaświadczeń  zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od Prezydenta,

3) przedkładanie do akceptacji Prezydentowi projektów  uchwał i zarządzeń zgodnie z zakresem działania,

4) akceptowanie materiałów przygotowywanych przez podległe komórki organizacyjne,

5) prowadzenie nadzoru  nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań i bilansowaniem potrzeb w zakresie zadań powiatu,

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pieczy zastępczej, ośrodków wsparcia, domu pomocy społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej,

7) realizowanie  na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

8) prowadzenie współpracy  z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

9) organizowanie  szkoleń  dla kadry pomocy społecznej.

 

2. Zastępcy Dyrektora MCPR bezpośrednio podlegają następujące komórki

organizacyjne:

1) Sekcja ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. poradnictwa specjalistycznego, programów, strategii
i obsługi zespołu interdyscyplinarnego

3) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej,

4) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Główny Księgowy - Izabela Kurys

Obowiązki głównego księgowego:

1)    prowadzenie rachunkowości zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)    dokonywanie wstępnej kontroli;

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Dział Pomocy Środowiskowej

kierownik – mgr Anna Bałdyga
ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 12
tel. 84 677 56 33

Zadania kierownika Działu Pomocy Środowiskowej:

- nadzorowanie i kontrola pracy pracowników socjalnych oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy w celu rozwiązywania zaistniałych problemów.

Rejonowi pracownicy socjalni (29 osob)
ul. Lwowska 57

parter
pok. 1 - tel. 84 677 56 42 (os. Promyk, os. Św. Piątka II, os. Zamczysko, os. Partyzantów)
pok. 2 - tel. 84 677 56 43 (os. Powiatowa, os. Rataja, Os. Majdan)
pok. 2a - tel. 84 677 56 44 (os. Stare Miasto)
pok. 3 - tel. 84 677 56 45 (os. Orzeszkowej - Reymonta)
pok. 4 - tel. 84 677 56 46 (os. Kilińskiego, os. Planty)
pok. 5 - tel. 84 677 56 47 (os. Zamoyskiego)

I piętro
pok. 8 - tel. 84 677 56 35 (os. Nowe Miasto, os. Św. Piątka I)
pok. 11 - tel. 84 677 56 32 (os. Słoneczny Stok)
pok. 16 - tel. 84 677 56 38 (os. Karolówka, os. Janowice)

Pracownicy socjalni to pracownicy dyplomowani - działają na zasadach samodzielności.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

1)    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

2) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

3)    współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi,

4)    organizowanie różnorodnych form pomocy a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

5)    zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

6)   udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc.

 

Dział Świadczeń

kierownik - mgr Maria Czopko

świadczenia z pomocy społecznej:

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 17
tel. 84 677 56 41

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

ul. Partyzantów 3
II piętro, pokój 201, tel. 84 677 66 09
III piętro, pokój 310, tel. 84 677 66 10, fax 84 677 65 42

Do zakresu działania Działu należy:

1) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2) przyznawanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

3) przyznawanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

5) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dożywianie dzieci w szkołach udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i ubrania osobom tego pozbawionym,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca miasta w tym domu,

7) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

8) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie upoważnień,

9) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tej sprawie decyzji na podstawie upoważnień, prowadzenie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

10) wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

11) sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

12) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przekazów pocztowych ze wszystkich rodzajów świadczeń finansowych,

13) prowadzenie rejestrów przyznawanych świadczeń,

14) prowadzenie spraw w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

15) sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków za usługi opiekuńcze, obiady w szkołach i kuchni społecznej,

16) prowadzenie spraw pracowniczych MCPR,

17) sporządzanie informacji ze zrealizowanych zadań,

18) wydawanie zaświadczeń.

 

Sekcja ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Kierownik - Joanna Jurgielewicz
ul. Partyzantów 3
III piętro, pokój 304,
tel. 84 677 66 73,
fax 84 639 18 66

Do zakresu działania należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych, w tym:

1)     przyznawanie świadczeń z tytułu usamodzielniania: pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomocy na zagospodarowanie oraz pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i odpowiednich warunków mieszkaniowych

2)     prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich kierowanych osób,

3)     kierowanie osób do domów pomocy społecznej

4)     prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami chronionymi dla osób terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia,

5)     prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6)     prowadzenie kontroli realizacji zadań na podstawie zawartych umów i porozumień,

7)     zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

8)     przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym

9)     zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i kontrola ich realizacji

10)   nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Dział Administracyjno - Gospodarczy

kierownik - Marcin Stopa

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój nr 7
tel. 84 677 56 37

Do zadań działu należy:

1)     obsługa Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Kuchni Społecznej, polegającej na prawidłowej eksploatacji budynków, obiektów i lokali stanowiących własność w/w jednostek lub będących w użytkowaniu.

2)     utrzymanie w dobrym stanie technicznym sprzętów, urządzeń i pojazdów,

3)     zaopatrzeniem w materiały biurowe, środki czystościowe oraz materiały bhp,

4)     prowadzeniem remontów oraz inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Miasta,

5)     przygotowanie i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

6)     prowadzenie dokumentacji obiektów, maszyn, pojazdów i archiwum.

7)     prowadzenie gospodarki artykułami żywnościowymi

8)     przygotowywanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych MCPR, pobieranie odpłatności

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej

Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Grażyna Kot

ul. Partyzantów 3
III piętro, pokój 307,
tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14

Do zakresu działania należy:

1) przygotowywanie uchwał w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

2) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy,

3) opracowanie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnego z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych oraz rozliczanie zadań realizowanych w ramach tego programu,

4) opracowywanie z udziałem radcy prawnego umów o dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

5) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi i jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej,

6) windykacja należności z tytułu niewłaściwego realizowania umów o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,

7) zamawianie środków PFRON do realizacji zadań, bieżąca analiza ich wykorzystania,

8) sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

9) przygotowywanie wniosków i wystąpień w sprawie uczestnictwa Miasta Zamość w programach ogłaszanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nadzór nad realizacją zawartych umów, sporządzanie sprawozdań i rozliczanie przyznanych środków,

10) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

11) współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację programów, projektów zawartych w strategii,

12) koordynowanie i tworzenie gminnych i powiatowych programów i projektów w zakresie aplikowania o środki finansowe.

13) wspieranie organizacji pozarządowych poprzez:

- poradnictwo i udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania dokumentacji

konkursowej w celu pozyskania funduszy pomocowych,

- inicjowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym,

- bieżące informowanie na temat podejmowanych działań i współpraca w realizowaniu

programów i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,

14) opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Ramowego Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na podstawie materiałów przedłożonych przez wydziały i jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów.

15) realizacja Programu PFRON pn.: „Aktywny Samorząd”.

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw metodyczno-organizacyjnych

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój 15,
tel. 84 677 56 39,

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie i aktualizacja aktów prawnych i dokumentów dotyczących działalności MCPR,
 2. prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora i upoważnień,
 3. prowadzenie polityki informacyjnej MCPR,
 4. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności,
 5. kontrole zewnętrzne,
 6. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 7. aktualizacja procedur realizacji zadań pomocy społecznej,
 8. przedkładanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej MCPR,
 9. współudział w organizowaniu okolicznościowych akcji na rzecz podopiecznych pomocy społecznej,
 10. prowadzenie spraw związanych z konkursem ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej,
 11. opracowywanie umów o zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 12. sporządzanie harmonogramu szkoleń wewnętrznych,
 13. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji harmonogramu szkoleń,
 14. opracowywanie harmonogramów kontroli zewnętrznych i sporządzanie rocznych sprawozdań z ich realizacji,
 15. współpraca w zakresie aktualizowania i monitorowania realizacji Strategii  Rozwiązywania Problemów  Społecznych,
 16. stały monitoring funduszy krajowych i zewnętrznych w celu aplikowania o środki na realizację programów i projektów, w tym zawartych w strategii,
 17. wykorzystywanie i przekazywanie pozyskanych informacji o środkach finansowych na realizację programów i projektów zainteresowanym podmiotom,
 18. opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych z innymi podmiotami na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 19. współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie prawidłowej realizacji zadań ujętych we wnioskach aplikacyjnych, 
 20. realizacja projektów, programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ustalonym zakresie,
 21. opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na podstawie przedłożonych materiałów,
 22. wspieranie działań organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym, bieżące informowanie na temat podejmowanych działań i współpraca w realizowaniu programów i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Stanowisko pracy do spraw kontroli

ul. Lwowska 57
I piętro, pokój 12,
tel. 84 677 56 33,

Do zakresu działania należy:

1) prowadzenie, na zlecenie dyrektora, kontroli wewnętrznej w komórkach

organizacyjnych MCPR oraz kontroli zewnętrznej,

2) dokumentowanie procesu kontroli oraz przedkładanie dyrektorowi MCPR wniosków

pokontrolnych,

3) aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania MCPR zgodnie ze

zmianami legislacyjnymi w sektorze finansów publicznych,

4) współpraca z kierownictwem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w kierunku

zapewnienia prawidłowego i efektywnego wdrożenia systemu kontroli zarządczej,

5) monitorowanie procesu kontroli zarządczej i przedkładanie dyrektorowi MCPR

wniosków w zakresie jego usprawnienia,

6) monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk,

7) dbałość o zgodność proceduralną poprzez bieżące informowanie pracowników o

zmianach w regulacjach wewnętrznych.


Radcowie Prawni

 Do zakresu działania należy:

1) doradztwo prawne, wydawanie opinii prawnych, opiniowanie pod względem

formalno-prawnym projektów decyzji, umów porozumień itp.

2) opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy,

3) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym,

4) konsultacja z Dyrektorem nowo ukazujących się aktów prawych,

5) sygnalizowanie Dyrektorowi i innym osobom kierownictwa MCPR

o spostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie stosowania prawa przez

MCPR, stwierdzonych w czasie wykonywania zadań, celem zapobieżenia

naruszeniom obowiązującego prawa oraz proponowania właściwego

postępowania w tych sprawach.

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. poradnictwa specjalistycznego, programów, strategii
i obsługi zespołu interdyscyplinarnego


ul. Lwowska 57,
I piętro, pokój nr 17 i 15
tel. 84 677 56 41 i 84 677 56 39

Do zakresu działania należy:

1) udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego, zawodowego, pedagogicznego i rodzinnego osobom i rodzinom mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,

2) wsparcie pracowników socjalnych w prowadzonej przez nich pracy socjalnej,

3) współpraca z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu złożonych problemów osób i rodzin potrzebujących pomocy,

4) udział w realizacji szkoleń wewnętrznych pracowników,

5) wsparcie pracowników socjalnych poprzez udział w kontaktach z instytucjami.

6) realizacja zadań związanych z obsługą i funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8

Przewodnicząca - Małgorzata Drobot-Bieniek
ul. Peowiaków 8
tel./fax. 84 638 52 46

Do zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

1) orzekanie o niepełnosprawności (w stosunku do osób poniżej 16-ego roku życia)

i o stopniu niepełnosprawności (w stosunku do osób powyżej 16-ego roku życia).

2) wykonywanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność w oparciu

upoważnienie Prezydenta Miasta Zamościa i doręczanie ich wnioskodawcom.

3) wykonywanie kwartalnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez

Powiatowy Zespół przedkładanych przez Prezydenta Miasta Zamość Wojewodzie

Lubelskiemu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działy i pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informację opublikował:Sławomir Rapa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2004 10:48